Wariacje geograficzne w kontrolowanych próbach

W swoich eksploracjach wielonarodowej analizy badań klinicznych, Yusuf i Wittes (wydanie z 8 grudnia) odpowiednio podkreślają potrzebę rozróżnienia prawdziwej heterogeniczności między krajami od przypadkowej zmienności. Chcielibyśmy wskazać dodatkowe ograniczenia testowania dla heterogeniczności na poziomie krajowym. Test pozytywnej heterogeniczności może być napędzany szczególnie niską skutecznością (np. Uszkodzeniem) w niektórych krajach, a nie wysoką skutecznością w innych. Trialists powinien rozważyć uzupełnienie takich testów o analizę skurczu, narzędzie statystyczne, które poprawia prognozy podgrup z wykorzystaniem danych poza podgrupą. Technika ta zapewnia dokładniejsze oszacowanie skuteczności w podgrupach (z przedziałami ufności) poprzez wyciągnięcie wyników podgrup w kierunku średniej całkowitej proporcjonalnie do niepewności leżącej u podstaw wyników w tej podgrupie. Nawet jeśli oszacowanie dla jednego kraju wskazu je na niezwykle wysoką skuteczność i szansę, nie jest to przyczyną, korzyści mogą się nie urzeczywistnić, jeśli interwencja próbna zostanie wdrożona na poziomie krajowym, ponieważ ośrodki badawcze są jedynie niewielką próbą nierodzinną w kraju. Miejsca badań mogą nie reprezentować systemu opieki, populacji badawczej, praktyk rekrutacyjnych i innych elementów w kraju szerzej. Trialists powinien postępować z ostrożnością. Aaron L. Schwartz, Ph.D. Harvard Medical School, Boston, MA Dr med. Ari B. Friedman Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Massachusetts Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 3 Referencje1. Yusuf S, Wittes J. Interpretacja zróżnicowania geograficznego wyników randomizowanych, kontrolowanych prób. N Engl J Med 2016; 375: 2263-2271 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. James W., Stein C. Estymacja z kwadratową stratą. W: Proceedings of the Fourth Berkeley Sympoz jum na temat statystyki matematycznej i prawdopodobieństwa. Vol. 1. Berkeley: University of California Press, 1961: 361-379. 3. Willan AR, Pinto EM, O Brien BJ, i in. Porównanie kosztów krajowych z wielonarodowymi badaniami klinicznymi z wykorzystaniem empirycznego szacunku skurczenia bayesowskiego: analiza ekonomiczna kanadyjskiego ASSENT-3. Health Econ 2005; 14: 327-338 Crossref Web of Science Medline Rysunek 1. Rycina 1. Wykres leśny odwrotnej wariancji losowy efekt Meta-analiza prób, które analizują analogi GLP-1 lub inhibitory SGLT-2 u pacjentów z cukrzycą typu 2. Próby zawarte w metaanalizie oceniały peptyd glukagonopodobny (GLP-1) analogi i inhibitory krotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2) u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych standardowym schematem leczenia. Pierwszorzędowym rezultatem była śmierć sercowo-naczyniowa, zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem lub udar niezakończony zgonem. Podgrupy oparte były na regionie geograficznym i o bejmowały Amerykę Północną; Europa; oraz Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji; uwzględniono jedynie badania, w których dostępne były dane regionalne. Dane empagliflozyny pochodzą z Zinman i wsp., dane liksysenatydu pochodzą z Pfeffer i wsp., 2 dane liraglutydu pochodzą z Marso i wsp., 3 dane z semaglutydu pochodzą z oprogramowania Marso i wsp.4 RevMan, wersja 5.3 (Cochrane Collaboration), został użyty do analizy. CI oznacza przedział ufności. Yusuf i Wittes zgłaszają przykłady regionalnych różnic w wynikach badań i zapewniają interpretację dotyczącą tego, czy różnice te mogą wynikać z przypadku. Niedawny i uderzający przykład takich różnic regionalnych dotyczy bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego analogów glukagonopodobnych peptydów (GLP-1) i inhibitorów kranotransportera sodu 2-glukozy (SGLT2). Ogólnie rzecz biorąc, badania oceniające te leki wykazały korzyści w odniesieniu do wyników sercowo-naczyniowych, ale metaanaliza podgrupy z czter ech badań1-4, które objęły 25 725 pacjentów, ujawniają istotne różnice w wynikach układu sercowo-naczyniowego w zależności od regionu (ryc. 1). Globalna wielkość efektu jest napędzana przez Amerykę Łacińską, Afrykę i Azję, podczas gdy efekty w Europie i Ameryce Północnej są bardzo małe lub nie istnieją wcale. Jak powinniśmy interpretować te odmiany? Matthieu Roustit, Pharm.D. Université Grenoble Alpes, Grenoble, Francja -grenoble.fr Charles Khouri, Pharm.D. CHU de Grenoble, Grenoble, Francja Rémy Boussageon, MD, Ph.D. Université de Poitiers, Poitiers, Francja Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 4 Referencje1. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, i in. Empagliflozyna, wyniki sercowo-naczyniowe i śmiertelność w cukrzycy typu 2. N Engl J Med 2015; 373: 2117-2128 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Pfeffer MA, Claggett B, Diaz R i in. Liksysenatyd u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ostry m zespołem wieńcowym N Engl J Med 2015; [podobne: stomatologia Kraków, Psycholog Wrocław, nefrolog Wrocław ]

[przypisy: przychodnia łomżyńska bydgoszcz rejestracja, olx inowroclaw, psychoterapia indywidualna kraków ]