Terapia antygenowa GAD65 w niedawno zdiagnozowanej cukrzycy typu 1 AD 2

Współczynnik rekrutacji wynosił 1: 1: w trzech grupach badanych, przy założeniu całkowitej liczby 320 pacjentów. Wszyscy pacjenci byli monitorowani pod kątem bezpieczeństwa, a niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo spotykała się co najmniej co 6 miesięcy. Pacjenci z cukrzycą typu o wczesnym początku, którzy byli w wieku 10 do 20 lat byli poddawani badaniom przesiewowym od sierpnia 2008 r. Do listopada 2009 r. Włączenie do badania wymagało wykrywalnych autoprzeciwciał przeciw GAD65 w surowicy, poziom peptydu C na czczo powyżej 0,3 ng na mililitr (0,1 nmol na litr) oraz czas trwania cukrzycy typu krótszy niż 3 miesiące.
Wyniki badań
Pierwszorzędowym wynikiem była zmiana w stymulowanym poziomie peptydu C w surowicy (średni obszar pod krzywą [AUC] w okresie 2 godzin po teście tolerancji mieszanych posiłków) pomiędzy wizytą wyjściową a 15-miesięczną wizytą.27 Wtórne wyniki obejmowały zmiany średniej dziennej dawki insuliny, poziomu glikowanej hemoglobiny i poziomu peptydu C na czczo; częstość występowania jakichkolwiek zdarzeń hipoglikemicznych i ciężkich zdarzeń hipoglikemicznych (tj. hipoglikemia z utratą przytomności, drgawki lub jedno i drugie); zmiany stymulowanego poziomu peptydu C pomiędzy stanem wyjściowym a 30, 60, 90 i 120 minut podczas testu tolerancji mieszanych posiłków; proporcje pacjentów z maksymalnym stymulowanym poziomem peptydu C większym niż 0,6 ng na mililitr (0,2 nmola na litr); oraz odsetek pacjentów z wartością hemoglobiny glikowanej poniżej 7%. Po rozpoczęciu badania dodano drugorzędowe wyniki hemoglobiny glikowanej po podaniu insuliny i częstość występowania ciężkich epizodów hipoglikemii.
Wstępnie zaplanowane eksploracyjne analizy podgrup uwzględniały stratyfikację według wyjściowych cech płci, wieku, wskaźnika masy ciała, maksymalnego poziomu stymulowanego peptydu C, poziomu hemoglobiny glikowanej, dni od diagnozy cukrzycy typu 1, ryzyka związanego z typem HLA, kraju, regionu Europa, stadium pokwitania, poziom autoprzeciwciał GAD65, poziom peptydu C na czczo i dawka insuliny.
Badanie zabiegów i procedur
Zastosowano trzy schematy: wstrzyknięcia podskórne 20 ?g ałunu GAD w dniach 1, 30, 90 i 270 (schemat czterech dawek); podskórne wstrzyknięcia GAD-ałunu w dniach i 30 oraz placebo w dniach 90 i 270 (schemat dwóch dawek); i zastrzyki placebo w dniach 1, 30, 90 i 270.
Randomizacja do jednego z trzech trybów została podzielona na straty według krajów i przeprowadzona w zrównoważonych blokach po sześć. Generowana komputerowo lista randomizacji została opracowana przez Perceptive Informatics (www.perceptive.com/clinphone-rtsm). Podczas każdej wizyty, podczas której podawano badany lek, badacz o nazwie Perceptive Informatics, który przypisał pacjentowi numer fiolki do użycia podczas tej wizyty. Placebo i aktywny produkt leku były zarówno zawiesinami ałunu w buforze w identycznych fiolkach. Każda fiolka była zapakowana w fiolkę z pudełkiem i fiolką oznaczoną tym samym numerem fiolki. Pacjenci, badacze i personel badawczy pozostawali nieświadomi przypisań do badania podczas 15-miesięcznego podstawowego okresu skuteczności.
Oceny medyczne przeprowadzono w dniu oraz w miesiącach 1, 3, 9 i 15 badania. Testy tolerancji mieszanych posiłków przeprowadzono w dniu oraz w 3, 9 i 15 miesiącu. Oceny neurologiczne wykonano podczas wizyty przesiewowej oraz w 3, 9 i 15 miesiącu 3. Dla wszystkich wizyt po wizycie przesiewowej, poziomy autoprzeciwciał GAD65 i informacje o dawce insuliny na 4 dni przed każdą wizytą zostały zebrane. Badanie i ocena reakcji w miejscu wstrzyknięcia była zbierana przed i po każdym wstrzyknięciu. Pacjenci udokumentowali wszystkie możliwe zdarzenia hipoglikemiczne w dzienniczkach, które zebrano podczas każdej wizyty studyjnej. Podczas 1-miesięcznej wizyty wykonano typowanie HLA klasy II.
Testy laboratoryjne
Wszystkie analizy surowicy, moczu, autoprzeciwciai GAD65 i C-peptydów były wykonywane centralnie przez BARC Laboratories (Ghent, Belgia). Poziomy autoprzeciwciał GAD65 oceniano za pomocą testu immunoenzymatycznego związanego z enzymem (GAD65 Antibody ELISA, RSR), z wynikami mierzonymi na czytniku płytek mikrotitracyjnych (PowerWave HT, Biotek). Oznaczenie ilościowe peptydu C przeprowadzono (z użyciem zestawu i analizatora peptydu Immulite 2000 C) z wzorcami kalibracyjnymi opartymi na standardach Międzynarodowego Reagentu Referencyjnego Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO), numer 84/510. Wykonano typowanie HLA (za pomocą Inno Lipa Kit, Innogenetics) po ekstrakcji DNA (za pomocą EasyMag, Biomérieux) i przeprowadzono testy reakcji łańcuchowej polimerazy (na przyrządzie Autolipa 48) w celu wykrycia HLA.
Analiza statystyczna
Oszacowaliśmy, że 93 pacjentów w każdej z trzech grup badanych zapewni 90% mocy do wykrycia 45% różnicy w pierwotnym punkcie końcowym pomiędzy każdą z dwóch grup GAD-ałunu i grupy placebo przy dwustronnym poziomie istotności wynoszącym 5 %
[hasła pokrewne: Psycholog, gdynia psycholog, stomatologia Kraków ]
[podobne: wyszukiwarka lekarzy, undofen krioterapia opinie, olx strzelin ]