Medicaid State Eligibility i Care Delayed ze wzgledu na koszty

Oczekuje się, że przepisy ustawy o ochronie pacjenta i przystępnej cenie (ACA) spowodują zmniejszenie liczby osób dorosłych, które zwlekają ze znalezieniem potrzebnej opieki medycznej z powodu kosztów.1 Oczekuje się, że reformy poprawią możliwość uzyskania opieki, częściowo poprzez rozszerzenie dostępu Medicaid do dorośli o dochodach na poziomie 133% federalnej granicy ubóstwa lub poniżej tej wartości2. Niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego nadało większą swobodę państwu podejściu do ekspansji Medicaid.3 Różne strategie państwowe służące wdrażaniu reform mogą zwiększyć zróżnicowanie geograficzne częstości występowania opóźnionej opieki. Oszacowanie istniejącej zmienności i korelacji opóźnionej opieki może pomóc państwom, które planują poprawić dostęp w ramach i poza ramami przewidzianymi przez ACA.
Przeanalizowaliśmy zróżnicowanie geograficzne na poziomie lokalnym w zakresie częstości opieki opóźnionej z powodu ko sztów wśród 289 333 dorosłych osób w wieku od 18 do 64 lat w badaniu z 2010 r. Dotyczącym behawioralnego czynnika ryzyka (BRFSS), opartego na państwowych badaniach telefonicznych dotyczących dostępu do opieki zdrowotnej i stan zdrowia. Obliczono wygładzone szacunki rozpowszechnienia opóźnionej opieki na szczeblu powiatu za pomocą uogólnionych liniowych modeli mieszanych4. Read more „Medicaid State Eligibility i Care Delayed ze wzgledu na koszty”

Naprawa tetniaka aorty brzusznej w Anglii i Stanach Zjednoczonych

Karthikesalingam i in. (Wydanie 24 listopada) stwierdzono większą średnicę tętniaka aorty brzusznej w czasie naprawy w Anglii niż w Stanach Zjednoczonych (średnia średnica, 63,8 vs 58,2 mm), a także wyższe wskaźniki hospitalizacji z powodu pęknięcia tętniaka ( iloraz szans, 2,23; p <0,001) i zgon związany z tętniakiem (iloraz szans, 3,60; p <0,001). Jak wspomnieli autorzy, wcześniej sugerowaliśmy, że próg wielkości dla naprawy tętniaka powinien zostać ponownie przeanalizowany w erze naprawy wewnątrznaczyniowej.2 Jak słusznie stwierdzili autorzy: Decyzja o tym, czy naprawić tętniak aorty brzusznej, wymaga rozważenia bilansu ryzyka. , w tym pęknięcie tętniaka, jeśli operacja nie zostanie wykonana i śmierć z powodu samego tętniaka. Naprawa tętniaka wewnątrznaczyniowego wiąże się z niższym współczynnikiem umieralności niż w przypadku naprawy otwartej.3-5 W konsekwencji bilans ryzyk (ryzyko pęknięcia tętniaka vs. ryzyko zgonu z powodu na prawy tętniaka) przesuwa się w kierunku mniejszego progu do naprawy.2. Read more „Naprawa tetniaka aorty brzusznej w Anglii i Stanach Zjednoczonych”

Olej z ryb w ciazy i astma u potomstwa

Bisgaard i in. (Wydanie z 29 grudnia) donosi o znacznym zmniejszeniu astmy wczesnego dzieciństwa i świszczącego oddechu po suplementacji rybim olejem w trzecim trymestrze ciąży u kobiet bez zaburzeń wewnątrzwydzielniczych, serca lub nerek. Dodatni wywiad rodzinny w kierunku astmy jest ustalonym czynnikiem ryzyka rozwoju astmy wieku dziecięcego.2 Dlatego chcielibyśmy wiedzieć, ile kobiet w ciąży w dwóch badanych grupach miało astmę, świszczący oddech lub astmę lub świszczący oddech. podczas ciąży, ponieważ wypaczone rozmieszczenie astmy lub świszczącego oddechu wśród badanych probantów mogło mieć wpływ na wyniki badania. Ponadto, ile kobiet dawało suplementy z rybim olejem swoim dzieciom w okresie obserwacji po zakończeniu obserwacji 5 lat, zwłaszcza, że uczestnicy badania zostali poinformowani o przydzieleniu grupy po 3 latach? Clemens Tempfer, MD Ruhr University Bochum, Bochum, Niemcy Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów zw iązanego z tym pismem. 2 Referencje1. Read more „Olej z ryb w ciazy i astma u potomstwa”

Autochtoniczny japonski zapalenia mózgu i zóltej infekcji w Afryce

Japońskie wirusy zapalenia mózgu i wirus żółtej febry są flawiwirusami przenoszonymi przez komary, które krążą w rozbieżnych obszarach geograficznych z różnymi wektorami komarów. Japońskie zapalenie mózgu jest endemiczne dla większości Azji i zachodniego Pacyfiku, podczas gdy żółta gorączka występuje w tropikalnych obszarach Afryki i Ameryki Południowej. Oba wirusy prowadzą do szerokiego spektrum ciężkości choroby, które obejmują bezobjawowe zakażenie i łagodną chorobę z objawami grypopodobnymi. Jednak ciężka żółta febra może być śmiertelna w 20 do 60% przypadków, podczas gdy objawowe zapalenie japońskiego zapalenia mózgu może doprowadzić do ciężkiego zapalenia mózgu, z przypadkami śmiertelności nawet do 30%. Osoby, które przeżyły, często mają długoterminowe następstwa neuropsychologiczne W marcu 2016 roku, podczas epidemii żółtej febry w Angoli, 19-letni mężczyzna został przyjęty do szpitala Cunene Provincial Hospita l z 5-dniową historią gorączki, bólu głowy i żółtaczki. Pacjent, który przeżył, pracował w stolicy Luandy na początku choroby i nie wyjechał za granicę. Read more „Autochtoniczny japonski zapalenia mózgu i zóltej infekcji w Afryce”

Nierównosci rasowe w ryzyku udaru mózgu

width=980Częstość występowania udaru mózgu w Stanach Zjednoczonych maleje, ponieważ podejmowane są wysiłki w celu kontrolowania czynników ryzyka naczyniowego.1 Jednak stopień, w jakim zmiany w ryzyku udaru wystąpiły u czarnych w porównaniu z białkami, nie był szeroko badany. Udział czynników ryzyka naczyniowego w częstości udaru mózgu w zależności od rasy białej lub czarnej, 1990 do 2010. Kolejność rangowania czynników ryzyka od góry do dołu opiera się na wartościach średnich. Read more „Nierównosci rasowe w ryzyku udaru mózgu”

Architektura klonalna wtórnej ostrej białaczki szpikowej AD 3

Chociaż doniesiono ostatnio, że inaktywacja STAG2 powoduje aneuploidię w liniach komórkowych glioblastoma i raka jelita grubego, 23 osoby z mutacjami STAG2 w naszym badaniu miały prawidłowe kariotypy. Mutacje Singletona (tj. Mutacje, które nie są nawracające) mogą być również ważne w patogenezie zespołów mielodysplastycznych. Ogólnie rzecz biorąc, nieodnawialne mutacje poziomu implikują zmutowane białka w z 11 biologicznych ścieżek24, które są istotne dla patogenezy raka, i prawie wszystkie te ścieżki dotyczyły wszystkich siedmiu próbek (Fig. 2 w Dodatkowym dodatku). Mutacje poziomu nie zostały istotnie wzbogacone w żadną pojedynczą ścieżkę (dane nie pokazane) .24
Klonalność zespołów mielodysplastycznych i wtórnej AML
Ryc. Read more „Architektura klonalna wtórnej ostrej białaczki szpikowej AD 3”

Pomiary gęstości kości i przejście do osteoporozy u starszych kobiet AD 3

Po pierwsze, interwał testu został ponownie zdefiniowany jako szacowany czas dla 20% kobiet, aby przejść od osteopenii do osteoporozy, lub dla 1%, 2% lub 5% kobiet, aby przejść z normalnej BMD do osteoporozy. (Analiza wrażliwości nie mogła być przeprowadzona dla progów od 1% do 5% wśród kobiet z zaawansowaną osteopenią lub dla progu 20% u kobiet z prawidłową BMD, ponieważ wynikające z nich ekstrapolacje były odpowiednio krótsze niż minimum i dłuższe niż maksymalne razy). Po drugie, powtórzyliśmy pierwotne analizy, stosując wtórną definicję osteoporozy, opartą tylko na BMD na szyjce kości udowej. Aby lepiej zbadać kobiety, które doznały złamania bez wcześniejszego przejścia na osteoporozę, zgodnie z kryteriami diagnostycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i bez wcześniejszego leczenia osteoporozy, obliczyliśmy także czas, w którym 2% kobiet ma złamanie kręgów biodrowych lub klinicznych w konkurencyjnych analizach ryzyka danych z tej samej populacji badania stratyfikowanej według czterech zakresów T-score. W analizach złamań, pierwsze zgłoszone stosowanie bisfosfonianów, kalcytoniny lub raloksyfenu i pierwsza dokumentacja osteoporozy przed złamaniem były traktowane jako ryzyko konkurencyjne13, a dane zostały ocenzurowane na śmierć lub wycofanie z badania przy zastosowaniu podejścia Hudgensa. et al.20
Wszystkie analizy zostały wykonane przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute) .21 Dalsze szczegóły analizy statystycznej znajdują się w Dodatku Uzupełniającym. Read more „Pomiary gęstości kości i przejście do osteoporozy u starszych kobiet AD 3”

Przedstawiamy szczepionkę przeciwko HPV w krajach rozwijających się – najważniejsze wyzwania i problemy cd

Obiecujące nowsze podejścia obejmują testowanie DNA HPV i metody inspekcji wzrokowej, koncentrując się na badaniach przesiewowych na kobietach w wieku od 30 do 45 lat i minimalizując straty w następstwie kontroli i leczenia w jak najmniejszej liczbie wizyt. Stosowanie jednorazowej strategii screen-and-treat jest obecnie możliwe, jeśli stosuje się krioterapię u kobiet, u których wykryto zmiany na wizualnej kontroli szyjki macicy za pomocą kwasu octowego; wkrótce będzie można również realizować taką strategię przy użyciu tanich, szybkich testów DNA HPV. Konieczne jest nadanie rozmachu staraniom ostatniej dekady, by opracować realne warianty badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy w warunkach niskiego poziomu zasobów, ponieważ nadal konieczne będzie przeprowadzenie badań przesiewowych – nie tylko w przypadku kobiet nieszczepionych, ale także w celu zapobiegania nowotworom powodowanym przez typy HPV inne niż 16 lub 18, które nie są zawarte w żadnej szczepionce przeciwko HPV. Nawet w przypadku ubogich w surowce idealnym programem profilaktyki raka szyjki macicy byłoby szczepienie dziewcząt w wieku młodzieńczym i badanie przesiewowe kobiet w wieku od 30 do 45 lat. Zbyt wiele kobiet żyjących w ubóstwie zmarło na inwazyjnego raka szyjki macicy. Read more „Przedstawiamy szczepionkę przeciwko HPV w krajach rozwijających się – najważniejsze wyzwania i problemy cd”

Szczepionka wirusa brodawczaka ludzkiego – szansa i wyzwanie

W tym wydaniu czasopisma publikujemy trzy oryginalne artykuły, 1-3 artykuły z perspektywy dwóch perspektyw, 4,5 dwa artykuły wstępne, 6,7 list do wydawcy, 8 i wywiad audio9 na temat wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Łączymy te unikalne informacje w odpowiedzi na ogrom problemów zdrowotnych, które wynikają z HPV i szerokiego zainteresowania, które zostało rozpalone przez możliwość zapobiegania rakowi szyjki macicy związanemu z HPV i innym stanom anogenicznym poprzez szczepienia. Szczepionka przeciwko wirusowi HPV jest pierwszą szczepionką opracowaną specjalnie w celu zapobiegania rakowi indukowanemu przez wirus. (Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B nie była pierwotnie zaprojektowana w celu zapobiegania nowotworom.) Jak zauważono w artykule Perspektywa autorstwa Agosti i Goldie, 5 konsekwencje zakażenia HPV są globalnym problemem zdrowotnym, który nieproporcjonalnie dotyka ludzi w krajach rozwijających się. Potencjalna zdolność do zmniejszenia ciężaru choroby związanej z HPV poprzez szczepienie przeciwko niektórym wywołującym chorobę szczepom wirusa stworzyła niestabilne skrzyżowanie zainteresowania społeczności ograniczeniem przenoszenia chorób zakaźnych i promowaniem zdrowia z jednej strony i społecznych obyczajów druga, jak omówiła Charo w swoim artykule w Perspektywie4 i powiązanym audiowizualnym wywiadzie (podcast dostępny na stronie www.nejm.org) .9 Jednak ta zmienność nie powinna powstrzymywać nas od rozpoznania ogromnego potencjału postępu medycznego i odpowiedzi na wiele pytań bez odpowiedzi które pozostają. Read more „Szczepionka wirusa brodawczaka ludzkiego – szansa i wyzwanie”

Komunikowanie o umieraniu na OIT

Raport Lautrette a i jego współpracowników na temat strategii komunikacji lekarzy z krewnymi pacjentów umierających na oddziale intensywnej opieki medycznej (ICU) lutego (1 lutego) przypomina mi uśmiech wysłany przez specjalistę od krytycznej opieki medycznej w punkcie kulminacyjnym przejść przez nowy oddział intensywnej terapii w prywatnym szpitalu w Stanach Zjednoczonych. Mój przewodnik był szczególnie dumny z tylnych drzwi, przez które uciekła czasochłonnych spotkań z rodzinami, które rutynowo zajmowały poczekalnie w pobliżu drzwi wejściowych.
Czy potrzebne będą więcej niż naukowe dowody korzyści, zanim większość lekarzy zatrzyma się i będzie słuchać bliskich swoich pacjentów na OIOM-ach. W Stanach Zjednoczonych musimy zmienić sposób wynagradzania lekarzy w celu ułatwienia spotkań rodzinnych na OIOM-ie i nagradzania lekarzy proporcjonalnie do wymaganych umiejętności, nadzwyczajnej intensywności i nieregularnych godzin związanych z tą istotną usługą. Musimy również sięgnąć po krytyczną opiekę medyczną, bardziej praktycy, którzy są równie biegli w opiece prewencyjnej, regeneracyjnej i paliatywnej. Read more „Komunikowanie o umieraniu na OIT”