Pomiary gęstości kości i przejście do osteoporozy u starszych kobiet AD 2

W analitycznej kohorcie 4957 kobiet z odpowiednimi pomiarami BMD szyjki kości udowej i biodra całkowitego przed cenzurowaniem danych zbadano dwa przejścia: prawidłową BMD do osteoporozy (1255 kobiet) i osteopenię do osteoporozy (4215 kobiet). Łącznie 513 kobiet dokonało przejścia z prawidłowej BMD do osteopenii i odnotowało co najmniej jedno kolejne badanie z zapisaną BMD; dane z tych kobiet zostały uwzględnione w obu analizach. W kohorcie SOF wzięło udział 9704 kobiet ambulatoryjnych (ponad 99% z nich miało kolor biały, a samozwańczych ras), w wieku 65 lat i starszych, rekrutowanych w latach 1986 i 1988 z wykazów ludności w czterech miejscach w USA: Baltimore, Minneapolis, Dolina Monongahela w pobliżu Pittsburgha i Portland w stanie Oregon10. Kobiety z obustronnymi protezami stawu biodrowego zostały wyłączone z badania. Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Okres obserwacji obejmował badania w drugim roku (1989-1990), roku 6 (1992-1994), roku 8 (1995-1996), roku 10 (1997-1999) i roku 16 (2002-2004). Szczegóły dotyczące badań i wyboru kohorty analitycznej (4957 kobiet) są opisane w Załączniku uzupełniającym (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie) oraz na Rysunku 1. Protokół analizy został zatwierdzony przez komisję University of North Carolina. Protokół badania SOF został zatwierdzony przez instytucjonalne rady przeglądowe we wszystkich uczestniczących ośrodkach (protokół badania zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco jest dostępny na stronie internetowej).
Wyniki
Podstawowymi wynikami były szacunkowe interwały 10% uczestników, aby przejść od prawidłowej BMD lub osteopenii w punkcie wyjściowym do osteoporozy przed wystąpieniem złamania kręgów biodrowych lub klinicznych oraz przed rozpoczęciem leczenia osteoporozy.
Czynniki ryzyka dla złamania
Kilka klinicznych czynników ryzyka złamania, w tym elementy narzędzia oceny ryzyka złamania FRAX, 11 były współzmiennymi w analizach czas do zdarzenia, w tym wiek, wskaźnik masy ciała (BMI, waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach), stosowanie estrogenu w punkcie wyjściowym, jakiekolwiek złamanie po 50 roku życia, palenie tytoniu, obecne lub wcześniejsze stosowanie doustnych glukokortykosteroidów oraz zgłaszane przez chorego reumatoidalne zapalenie stawów (z brakującą wartością sklasyfikowaną jako brak choroby).
Analiza statystyczna
Przeprowadzono analizę porównawczą ryzyka w celu oszacowania skumulowanych funkcji zapadalności na czas do rozwoju osteoporozy przed złamaniem kręgów biodrowych lub klinicznych oraz przed rozpoczęciem leczenia osteoporozy i odpowiednich przedziałów dla 10% uczestników, aby przejść z normalnej BMD lub osteopenia do osteoporozy – to jest skumulowana kwantyla częstości występowania zdefiniowana przez Peng i Fine.12 Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy zgodnie z zakresem T-score (najniższy wynik T w szyjce kości udowej lub całkowitym biodrze): prawidłowy BMD (wynik T -1,00 lub więcej), łagodna osteopenia (T score, -1,01 do -1,49), umiarkowana osteopenia (T score, -1,50 do -1,99) i zaawansowana osteopenia (T score, -2,00 do -2,49). Parametryczne skumulowane krzywe zapadalności dla czasu do osteoporozy zostały oszacowane na podstawie modeli logiczno-logistyczno-regresyjnych dla funkcji skumulowanej częstości występowania na podstawie danych z cenzurą przedziałową.13-19 Poziom wyjściowy dla każdego uczestnika (i jej pochodzenie czasowe, które było pierwszym badanym badaniem w którym zarejestrowano pomiar BMD, w każdej pierwotnej analizie) było pierwszym badaniem, które wykazało prawidłową BMD lub osteopenię, z kontynuacją aż do badania, które poprzedziło śmierć lub wycofało się z badania. Złamania kręgosłupa biodra lub kliniczne incydentów i pierwsze zgłoszone zastosowanie, przed rozwojem osteoporozy, zatwierdzonego środka zatwierdzonego przez Agencję ds. Żywności i Leków w leczeniu osteoporozy (tj. Bisfosfonianu, kalcytoniny lub raloksyfenu) traktowano jako konkurencyjne ryzyko, czy: nie było późniejszego przejścia do osteoporozy, z danymi zakodowanymi jak w badaniu Hudgensa i wsp. 20 dla analiz prawdopodobieństwa naiwnego parametrycznej kumulatywnej regresji częstości z cenzurowaniem przedziałowym, w którym każda skumulowana częstość występowania jest analizowana osobno.
Przeprowadzono dwie podstawowe analizy: jedną dla przejścia od prawidłowej BMD do osteoporozy (1255 kobiet) i drugą dla przejścia od osteopenii do osteoporozy (4215 kobiet); 513 kobiet, u których nastąpiło przejście od prawidłowej BMD do osteopenii przed ostatnim testem BMD, włączono do obu analiz. Dla statystycznie istotnych klinicznych czynników ryzyka w modelach, przeprowadziliśmy stratyfikowane analizy szacowanego czasu dla 10% kobiet, aby przejść do osteoporozy.
Przeprowadzono dwie analizy wrażliwości
[patrz też: dermatologia estetyczna, leczenie kanałowe, Psycholog Wrocław ]
[podobne: progesteron cena, nifuroksazyd hasco, larimax ]